Elina Erlman — serviceinriktad leverantör av högkvalitativa språktjänster

Har du viktiga dokument som ska översättas? Behöver du anlita tolk vid affärsresa? Här finns lösningen!

Språktjänster till näringslivet och offentliga sektorn.

Översättningar från svenska, engelska, ryska till lettiska och från lettiska till svenska.

Tolkningar mellan svenska, lettiska och ryska.

Grundligt utfört arbete där tystnadsplikt är en självklar del.

Av Kammarkollegiet auktoriserad translator gällande översättningar från svenska till lettiska. Auktorisationen innebär att översättaren genomgått Kammarkollegiets prov och han/hon har rätt att använda officiell stämpel för bestyrkande av översättningar i den språkkombination översättaren har auktoriserats. Myndigheter i både Lettland och Sverige erkänner översättningar från svenska till lettiska, som jag har utfört.

Medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer.

Medlem i Sveriges Facköversättarförening.

Min filosofi

Som professionell på området respekterar jag mina klienters intresse av konfidentialitet och säkerheten i det arbete som anförtrotts mig.


Jag säkerställer kvalitetsöversättningar genom att omsorgsfullt utreda terminologi samt genom att kommunicera med klienten och välkomna återkopplingar från denne. Jag åtar mig ansvar för alla mina översättningar och all tolkning, varvid jag först gör mig förtrogen med uppgiften och dess detaljer; kvalitet och respekt för tidsfrister har allra högsta prioritet. Jag strävar också efter att assistera och stödja kunden i största möjliga utsträckning, exempelvis genom att se frågorna genom andras ögon.


För att bibehålla och förbättra min översättnings- och tolkningsskicklighet följer jag den senaste utvecklingen inom översättnings- och tolkningsområdena.

Uppdrag och språk

Jag har vana vid att utföra följande uppdrag inom juridik, ekonomi, teknik, data, politik, samhälle och sjukvård:

översättning från svenska, engelska och ryska till lettiska: (mitt modersmål) och från lettiska till svenska.

Extra tjänster:

— språkanpassning
— språkgranskning
— korrekturläsning
— konvertering av filer
— transkribering
— layout

Utbildning

2010
Påhlmans Handelsinstitut, Stockholm. Bokföring.
Påhlmans Handelsinstitut, Stockholm. Bokslut.
Påhlmans Handelsinstitut, Stockholm. Juridisk översiktskurs. Undervisning leddes av lektor från Stockholms Universitet.

2007-2008
Översättningspraktik vid EU-kommissionen i Luxemburg.

2006
fil. kand. vid Stockholms universitet, inriktad på översättning som jag läste vid Tolk- och Översättarinstitutet.

2003-2004
Tolkutbildning vid Tolk- och Översättarinstitutet. Utbildningen bestod av kurser i juridik, asylrätt, sjukvård, socialförsäkring, rättstolkning.

1998-2000
Studier i svenska, engelska och tyska som huvudämne vid Lettlands universitet i Riga, Fakulteten för moderna språk.

Övriga meriter:

2010
Av Kammarkollegiet auktoriserad translator i språkkombinationen från svenska till lettiska.

2005
Certifierad översättare vid Lettlands ambassad i Sverige.

Examensarbete:

«Att översätta kultur och historia. Om översättning av boken Bille och kriget av Vizma Belševica från lettiska till svenska».

Uppsatsen utgjorde en jämförande analys av kulturella referentiella uttryck och deras översättning från lettiska till svenska. I uppsatsen undersökte jag hur dessa uttryck har översatts i Vizma Belševicas roman «Bille och kriget» samt vilka översättningsstrategier som använts vid överföring av uttrycken och hur detta påverkar på vilket sätt främmande realia i texten framstår.

Specialarbete:

«EU, monopolen och försvaret av den rådande ordningen» — översättning av artikel ur Europarättslig tidskrift från svenska till lettiska med tillhörande kommentar.

Denna uppsats byggde på en översättning av en vetenskaplig text som behandlar Sveriges alkoholmonopol i EU-kontexten. I texten behandlas flera rättsfall där ett EU-land har hamnat i konflikt med EG-rätten, varvid i sammanhanget intressant juridisk argumentation synliggörs. Syftet med kommentaren var att analysera källtexten och att kartlägga vilka problem som uppstod vid översättningen samt vilka anpassningar jag hade genomfört vid översättningen till lettiska. Jag utgick från Peter Newmarks kommunikativa översättningsmetod samt hans strategier för översättning av egennamn och Dalbernets strategier för översättning av termer. Det visade sig att ekvivalens och dubbletter var de främsta översättningsstrategierna.

Kvalitetssäkring och metod

Översättningarna genomförs på följande sätt:

— Texten genomläses, varvid mer komplicerade ord understryks.

— En «råöversättning» av texten genomförs. Det kan särskilt framhållas att översättningen alltid sker i en kopia av originaltexten och att all formatering alltså kan bibehållas samtidigt som det blir enklare att kontrollera att varje mening motsvaras av en mening i den färdiga översättningen.

— Om mer än en översättning är möjlig, sker en jämförelse med dokument på Internet, varvid den översättning som är mest frekvent förekommande inom ämnesområdet används om det inte framgår att en annan översättning skall användas.

— Slutligen kontrolleras stavning, grammatik och interpunktion i ett ordbehandlingsprogram. Jag brukar lämna en offert som oftast baserar sig på antalet ord i källtexten. När arbetet inte kan faktureras i ord debiterar jag enligt en bestämd timtaxa.

Jag respekterar alltid den överenskomna leveranstiden.

Leveranssättet bestäms av kunden: E-post, USB och post.


Några verktyg som jag använder i mitt arbete:

— Trados, MS Office, Adobe Acrobat
— scanner, skrivare, laptop (inkl. virusskydd)
— termdatabaser, t.ex., Nationalencyklopedin

Kunder/referenser

 

Här finns några av mina kunder/referenser:

— EU-kommissionen i Luxemburg.

— Electrolux Sverige — tolkning mellan svenska och lettiska.

— 2004-2005 översättningspraktik vid Lettlands ambassad (arbetsrätt, politik, fackrörelse i Sverige och Baltikum, internationella relationer).

— Privat filmprojekt (magisterkurs i visuell antropologi 2004) — transkribering av intervjuer, etc., översättning från lettiska och ryska till engelska.

— Sjukvårdstolkning mellan svenska och lettiska inom Baltikumgruppens biståndsprojekt.

— Lettlands Nationalopera — översättning av ett libretto från svenska till lettiska.

— 2003 tolk på Melodifestivalen i Riga som volontär vid Lettlands rikspolisstyrelse.

— Sedan 2003 frilansar gentemot privatpersoner, offentliga sektorn, översättningsbyråer och privata företag med intressen i Baltikum.

Alla referenser kan styrkas vid behov.

Kontakt